Mokestis už darželį


Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas: Peržiūrėti
Aprašo pakeitimas nuo 2021 m. balandžio 20 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d735470a29211ebb9bbd96a0c51af2c
Aprašo pakeitimas nuo 2022 m. sausio 1 d. http://www.mazylisvld.lt/wp-content/uploads/t219543.pdf

Maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarka: Peržiūrėti
Nuo 2022-09-01 vaikų maitinimo įkainiai: Peržiūrėti