Mokestis už darželį


Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas: Peržiūrėti

Maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarka: Peržiūrėti